(1)
Pashchenko, I.; Ivanko, O. Ernst Moro: Returning the Names. CH 2022, 16, 495-497.