Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8.59 (2014) Clinical Case of Heiner Syndrome Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
V.A. Klimenko, A.M. Ashcheulov, N.T. Sindieieva
 
No 5.56 (2014) Clinical Case of Heiner Syndrome Abstract   PDF (Русский)
V.A. Klimenko, A.M. Ascheulov, N.T. Sindeyeva
 
No 7.50 (2013) Clinical Case of Mallory — Weiss Syndrome in a Child Abstract   PDF (Русский)
Ye.V. Prokhorov, Ye.A. Belskaya, M.A. Matsynina, A.S. Poshekhonov
 
No 1.52 (2014) Clinical Case of Meningococcemia in a Child Complicated by Extensive Skin Necrosis Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
E.Ya. Fistal, V.V. Soloshenko, V.M. Nosenko, G.R. Vodolazskaya, I.A. Gavrish
 
No 2.53 (2014) Clinical Case of Rare Hereditary Pathology — Klippel-Trenaunay-Weber-Rubashov Syndrome in Pediatrician’s Practice Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
A.A. Konyushevskaya, S.Ya. Yaroshenko
 
Vol 13, No 3 (2018) Clinical case of recurrent parotitis in a child. Discussion of causes Abstract   PDF
V.V. Mavrutenkov, Z.O. Chykarenko, N.V. Zhukova
 
No 8.59 (2014) Clinical Case of Wilson — Konovalov Disease (Hepatolenticular Degeneration) Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
O.O. Tsytsiura, I.S. Lembryk, I.V. Shlimkevych, O.V. Tymoshchuk, Yu.V. Turkin, I.A. Kutsela
 
No 3.54 (2014) Clinical Case. Visceral Leishmaniasis Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
I.V. Bogadelnikov, N.V. Lagunova, L.V. Lukyanets, N.A. Syurina, Ye.A. Kruger
 
No 1.69 (2016) Clinical Effectiveness and Dose Titration in Pediatric Practice Abstract   PDF (Русский)
Yu.V. Marushko, Yu.I. Todyka, Ye.Yu. Marushko
 
No 3.54 (2014) Clinical Efficacy of Domestic Preparation of Ursodeoxycholic Acid in Comprehensive Treatment of Hyperbilirubinemia in Premature Infants Abstract   PDF (Українська)
D.O. Dobryansky, L.V. Bonetska, I.O. Nosova, K.V. Orel, T.V. Telyegina, O.V. Bezpalko, Yu.Yu. Dubrovna, S.V. Protsyk, O.Ya. Detsik
 
No 6.66 (2015) Clinical Experience of Using Nasal Drops Milt and Elimination Therapy with Nasal Spray Pshyk in Children with Acute Rhinosinusitis Abstract   PDF (Українська)
Yu.V. Havrylenko
 
Vol 13 (2018): Supplement 1 Pediatric Gastroenterology and Nutritiology Clinical features non-coeliac gluten sensitivity in children Abstract   PDF (Українська)
N.M. Kazytska
 
No 1.69 (2016) Clinical Features of Acute Respiratory Viral Infections in Infants with Thymomegaly Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
T.V. Sorokman, S.V. Sokolnyk, M.I. Polishchuk, O.-M.V. Popeliuk
 
No 5.65 (2015) Clinical Features of Using Interferons in the Treatment of Acute Respiratory Viral Infections in Children Abstract   PDF (Українська)
S.L. Niankovskyi, O.S. Niankovska, M.S. Yatsula
 
Vol 12, No 5 (2017) Clinical manifestations of gastrointestinal form of food allergy in children and approaches to its diagnosis Abstract   PDF (Українська)
Yu.R. Chernysh, O.M. Okhotnikova
 
No 8.51 (2013) Clinical Observation of a Child with Astrocytoma Abstract   PDF (Русский)
T.V. Sirenko, O.V. Piontkovskaya, A.A. Khotsenko, O.N. Plakhotnaya, A.V. Postnikov, T.A. Khalturina
 
No 4.39 (2012) Clinical Observation of a Child with Congenital Adrenogenital Syndrome Abstract   PDF (Русский)
T.V. Sirenko, A.A. Khotsenko, O.N. Plakhotnaya
 
No 3.63 (2015) Clinical Observation of a Child with Down Syndrome and Glucose and Galactose Malapsorbtion Syndrome Abstract   PDF (Русский)
A.I. Kozhemiaka, Ye.P. Zdybskaia, T.V. Sirenko, O.N. Plakhotnaia, N.R. Viun
 
No 6.66 (2015) Clinical Observation of a Child with KID (Keratitis-Ichthyosis-Deafness) Syndrome Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
V.A. Klymenko, O.P. Zdybska, T.V. Sirenko, O.M. Plakhotna, N.R. Viun
 
No 5.56 (2014) Clinical Observation of Concomitant Congenital Heart Disease and Anomaly of the Urinary System in Adolescent Abstract   PDF (Русский)
M.P. Limarenko, A.V. Golubitskaya, T.V. Smirnova
 
No 4.55 (2014) Clinical Paraclinical Parameters of Primary Arterial Hypertension in Adolescents Abstract   PDF
O.M. Horlenko, N.V. Sochka, O.V. Debreceni, F.V. Horlenko, V.L. Piridi, A.I. Tomey, K.O. Debreceni, G.B. Kossey
 
No 1.69 (2016) Clinical Significance of Excess Lactose in the Diet (part 1) Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
A.Ye. Abaturov, A.A. Nikulinа, Yu.V. Demydenko
 
No 2.70 (2016) Clinical Significance of Excess Lactose in the Diet (Part 2) Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Русский)
O.Ye. Abaturov, A.O. Nikulina
 
No 2.1.62.1 (2015) Clinical Significance of Prostaglandins in the Formation of Courses of Bacterial Intestinal Infections in Children Abstract   PDF (Українська)
T.S. Zharkova
 
No 2.53 (2014) Clinical-Anamnestic Features and Evaluation of Control for Exercise-Induced Bronchial Asthma in Schoolchildren with Xenobiotics Biotransformation Genes Polymorphism Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
O.G. Grygola, O.K. Koloskova
 
176 - 200 of 1102 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>