Published: 2018-06-08

Macrolide-resistant mycoplasmal infection in children: the concept of formation, modern principles of diagnosis and treatment

M.A. Gonchar, G.S. Senatorova, O.L. Logvinova, G.R. Muratov, E.M. Pushkar, E.N. Kryzhanovskaya, T.B. Ishchenko, O.P. Pomasunovska, O.V. Bondar, T.N. Ishchenko, V.V. Kornienko

294-301

Educational videos as an interactive component of training at the department of pediatrics, neonatology and childhood infections of Donetsk National Medical University

I.V. Balychevtseva, І.G. Samoylenko, O.Ye. Chernyshova, V.V. Kryvosheieva, M.V. Karpovich, T.R. Polеsova, Yu.V. Zhihal, E.M. Pavlov, V.V. Gerasymenko

323-325