Published: 2017-06-29

Therapeutic correction of liver and biliary tract pathology among adolescents with obesity

L.K. Parkhomenko, L.A. Strashok, A.V. Yeshchenko, E.M. Zavelya, M.Yu. Isakova, M.A. Khomenko

319-323

Uveitis at the juvenile ankylosing spondylitis and in cases of onset disease in the adult age

O.E. Chernyshova, A.K. Pavliuchenko, T.R. Polesova, O.V. Syniachenko, M.F. Giulmamedova

341-346

Abdominal fat index — a non-invasive marker of hepatic steatosis and insulin resistance in children

N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukyanenko, I.S. Konenko, O.P. Petishko, V.E. Kudryavtseva

352-359

Monitoring the epidemic process at geohelminthism among children in Rivne region

R.R. Drab, I.V. Guschuk, R.V. Safonov, A.V. Byalkovsky, O.I. Brezetska

360-365