Published: 2017-02-01

Differentiated Diagnosis of Esophagitis in Schoolchildren

S.L. Nyankovskyy, M.I. Horodylovska, V.A. Ivantsiv, O.I. Boyko

56-61

Enteroviral Meningitis: Peculiarities of the Course and Diagnosis at the Present Stage

L.R. Shostakovych-Koretskaya, V.G. Slatvitsky, I.V. Budayeva, Z.O. Chykarenko, L.M. Cherhinets, V.O. Ulianov, O.Y. Lyahova

78-81