Published: 2017-01-06

Cheiropathy in Diabetic Children. Kinesi- and Physiotherapy

A.E. Abaturov, L.L. Petrenko, D.V. Logvinov, N.A. Beletskaia, N.N. Lybenko, N.A. Kozlova

14-17

The Effectiveness of Herbion Iceland Moss Syrup in the Treatment of Dry Cough in Children

S.L. Niankovskyi, M.S. Yatsula, I.V. Babik, V.B. Yaskiv, O.I. Shpychka, B.V. Yandio

41-46

The Current Features of Pyelonephritis Etiological Structure in Children

T.V. Yaroshevskaya, O.S. Koreniuk, V.A. Minakova, O.V. Medvedskaya

80-84

The Evolution of Juvenile Schönlein-Henoch Purpura

O.E. Chernyshova, V.V. Gerasymenko, E.D. Yegudina, O.V. Syniachenko, M.V. Ermolaeva

85-89

Longitudinal Observation on Rotavirus Infection in Children Aged under 5 Years Old Hospitalized in 2 Hospitals of Ukraine in 2006–2015

L.I. Chernyshova, M.Yu. Teslenko, N.M. Radionova, I.V. Demchishina, L.V. Kotlik, O.B. Sadkova, О.О. Samoylovich, G. Semeyko, O.I. Kasyan, S.Ya. Lavryukova

117-123

Immunity to Diphtheria and Tetanus in HIV-Infected Children

A.P. Volokha, I.V. Raus, B.Ye. Donskoy, L.I. Chernyshova, V.P. Chernyshov

124-129