Published: 2016-10-31

Aeroionic Diagnosis of Nutritional Disorders in the Clinical Practice

Yu.I. Reshetilov, S.M. Dmitrieva, N.M. Protsenko, O.Yu. Vasilchenko, O.F. Tsapryka

29-31

Correction of pancreatic insufficiency in young children with atopic dermatitis

I.G. Solodovnichenko, L.G. Voloshina, E.N. Babadzhanyan, E.V. Savitskaya

32-38

Cyclic Vomiting Syndrome in Children

T.V. Sorokman, S.V. Sokolnyk, O.-M.V. Popelyuk, L.V. Shvygar

53-59