Published: 2016-08-23

Some Markers of Liver Regeneration in Young Children with Congenital and Chronic Hepatitis

O.G. Shadrin, O.O. Magomedov, N.F. Chernega, N.M. Basaraba, S.V. Dyukareva, A.A. Kovalchuk

7-12

Langerhans Cells Histiocytosis: Features of Clinical and Laboratory Manifestations and Course of the Disease

O.I. Dorosh, I.P. Tsymbalyuk-Voloshyn, R.S. Polishchuk, L.Ya. Dubey, O.I. Vorobel, O.I. Kozlova, O.O. Troyanovska, O.I. Stepanyuk, L.L. Skoropad, N.I. Kitsera, L.P. Seredych, A.M. Mykh, N.B. Gryshchuk, A.I. Kuzmenko

40-49

Autoinflammatory Syndromes in the Practice of Pediatrician

S.N. Nedelskaya, I.A. Zhilenko, A.S. Merezhko, A.V. Shapran

66-72

Towards Introducing the Concept «Early Life Nutrition. 1000 Days» in Ukraine

S.L. Nyankovsky, O.G. Shadryn, T.K. Znamenska, G.V. Beketova, O.S. Ivakhnenko, M.S. Yatsula

73-77

Typical Course of Atypical Pneumonia in Children

Ye.I. Yulish, O.Ye. Chernyshova, A.A. Konyushevskaya, S.Ya. Yaroshenko, V.S. Kolesnikova

78-82

Primary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in a Newborn Child

A.I. Kozhemyaka, V.A. Klimenko, V.P. Kandyba, O.V. Piontkovskaya, T.A. Khalturina, A.V. Postnikov, M.I. Perkhun, O.A. Zorya

105-108

First Case of West Nile Fever in a Child in Autonomous Republic of Crimea

N.V. Rymarenko, A.E. Chitakova, E.R. Mazinova, Kh.Sh. Dzhemileva

113-115

Well-Forgotten Old

I.V. Bogadelnikov, A.F. Ilyin, Yu.V. Vyaltseva, E.R. Mazinova

116-121

Clinical Case of Heiner Syndrome

V.A. Klimenko, A.M. Ascheulov, N.T. Sindeyeva

130-133