Published: 2016-08-19

Types of Diastolic Dysfunction of the Left Ventricle in Adolescents with Myocardial Pathology

L.F. Bogmat, V.V. Nikonova, E.L. Akhnazaryants, T.S. Vvedenskaya, S.R. Tolmacheva, L.I. Rak, T.A. Golovko

26-32

Clinical Paraclinical Parameters of Primary Arterial Hypertension in Adolescents

O.M. Horlenko, N.V. Sochka, O.V. Debreceni, F.V. Horlenko, V.L. Piridi, A.I. Tomey, K.O. Debreceni, G.B. Kossey

39-42

The results of prospective multicenter study of the effectiveness of amino acid formula in infants with severe atopic dermatitis and allergy to cow’s milk proteins

S.L. Nyankovskyy, O.G. Shadrin, V.A. Klimenko, D.O. Dobryanskyy, M.S. Iatsula, O.S. Ivakhnenko, S.M. Nedelska, T.V. Kobets, O.M. Ashcheulov, H.A. Haiduchyk, O.P. Paholchuk, O.V. Hostishcheva

43-50