Published: 2016-08-18

Arterial Hypertension in Adolescents: Factors of Stabilization and Progression

N.M. Korenev, L.F. Bogmat, Ye.M. Nosov, I.M. Yakovleva, V.V. Nikonova, I.N. Bessonova

6-11

Inhalation Forms of Ambroxol in the Therapy of Respiratory Tract Secretory-Evacuation Disorders in Acute Bronchitis in Children

L.S. Ovcharenko, A.A. Vertegel, T.G. Andriyenko, N.V. Zhikhareva, I.V. Samokhin, V.Yu. Tkachenko

25-28

Features of Puberty Onset in Children Born to Fathers with Burdened Radiation Anamnesis. Neurohormonal Mechanisms

O.I. Plekhova, S.O. Levenets, G.O. Borysko, T.P. Kostenko, V.L. Kashina-Yarmak, V.V. Perevozchykov

61-64

Clinical Efficacy of Domestic Preparation of Ursodeoxycholic Acid in Comprehensive Treatment of Hyperbilirubinemia in Premature Infants

D.O. Dobryansky, L.V. Bonetska, I.O. Nosova, K.V. Orel, T.V. Telyegina, O.V. Bezpalko, Yu.Yu. Dubrovna, S.V. Protsyk, O.Ya. Detsik

45-50

Clinical Case. Visceral Leishmaniasis

I.V. Bogadelnikov, N.V. Lagunova, L.V. Lukyanets, N.A. Syurina, Ye.A. Kruger

124-127