Published: 2016-08-17

Langerhans Cells Histiocytosis: a Case in a Young Child

N.N. Kaladze, A.V. Yurieva, L.D. Gafarova, V.A. Filimonenkova, T.I. Shipunova, A.S. Pisarenko

59-63

Primary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in an Infant

A.I. Kozhemiaka, V.A. Klymenko, V.P. Kandyba, O.V. Piontkovska, T.A. Khalturyna, A.V. Postnikov, M.I. Perkhun, O.A. Zorya

69-72

Clinical Case of Heiner Syndrome

V.A. Klimenko, A.M. Ashcheulov, N.T. Sindieieva

73-76

Clinical Case of Wilson — Konovalov Disease (Hepatolenticular Degeneration)

O.O. Tsytsiura, I.S. Lembryk, I.V. Shlimkevych, O.V. Tymoshchuk, Yu.V. Turkin, I.A. Kutsela

77-79

Endogenous Oxidants and Antioxidants in Human Body

O.Ye. Abaturov, A.P. Volosovets, Ye.I. Yulish

88-93