Published: 2015-08-02

The Use of Linezolid in Children with Malignant Solid Tumors

H.I. Klymniuk, S.V. Pavlyk, O.V. Shaida, O.Y. Izhovskyi, O.V. Bilokon

31-32

School Starting Age as a Risk Factor for Adolescent Health

O.V. Berdnyk, N.S. Polka, O.P. Rudnytska, O.V. Dobrianska, K.V. Shevchuk

39-43