Published: 2015-08-02

Novirin Effectiveness in Children with Viral Diarrhea

S.O. Kramariov, V.V. Yevtushenko, O.M. Yevtushenko, Ye.A. Maievska, V.V. Babak

9-13

Gastrointestinal Food Allergy in Children — Pressing Issue at Present

O.M. Okhotnikova, Yu.I. Hladush, L.V. Bondarenko, K.V. Mellina, H.M. Fedushka, T.V. Pidvyshenna, Yu.R. Borovyk, T.L. Ukraiinska, N.V. Pidhirna, O.S. Shestakova, O.F. Zarudna, O.M. Hryshсhenko

29-35

A Clinical Case of Louis-Bar Syndrome Associated with Epilepsy in an Adolescent

S.I. Ilchenko, Ye.S. Koreniuk, I.H. Samoilenko, V.I. Ivanchenko, N.Yu. Palamarchuk

168-172

Results of the Monitoring for BCG Vaccination Complications

S.M. Liepshina, L.V. Skripka, Ye.V. Tishchenko, N.S. Skripka, Ye.I. Yurovskaia

160-162