Published: 2020-12-06

Child’s health in the mirror of numismatics. Report 1. The history of pediatrics

O.V. Syniachenko, M.V. Yermolaeva, S.M. Verzilov, K.V. Liventsova, V.V. Gerasymenko, T.R. Polesova

489-497