Published: 2020-06-25

Features of the clinical and epidemiological course of measles in infants

Yu.P. Kharchenko, I.V. Yurchenko, S.V. Kashintsev, O.O. Buiko, V.R. Heidey, A.I. Savchuk, A.V. Zaretska, N.V. Movlyanova, V.A. Tseluh, H.O. Pitel, S.Ya. Lavryukova, N.S. Pasternachenko

170-173