(1)
Kramariov, S.; Yevtushenko, V.; Yevtushenko, O.; Maievska, Y.; Babak, V. Novirin Effectiveness in Children With Viral Diarrhea. CH 2015, 9-13.