DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.1.44.2013.86572

Experience and Perspectives of Teaching Bioethics While Training Pediatricians and Family Physicians

N.V. Nagornaya, A.V. Dubovaya, Ye.V. Bordyugova, Ye.V. Pshenichnaya

Abstract


During the process of professional development of pediatricians and family physicians, along with the improvement of knowledge and skills, constant improvement of ethical literacy, formation of humane treatment of the child and his family must take place. «Tests on Bioethics and Medical Ethics for Pediatricians» developed by the staff of the department of pediatrics of faculty of internship and postgraduate education of Donetsk national medical university named after M. Gorky and used within 7 years in postgraduate education help the doctor to choose the right tactics to communicate with patient and family, colleagues, contribute to the formation of ethical thinking, which indicates the feasibility of their use in pedagogical process.


Keywords


bioethics; pediatrician; family doctor

References


Вековшинина С.В. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ) / С.В. Вековшинина, В.Л. Кулиниченко. — К.: Сфера, 2002. — 152 с.

Вопросы этико-деонтологического воспитания при обучении педиатров в интернатуре / Н.В. Нагорная, М.П. Лимаренко, Г.И. Баешко и др. // Современная педиатрия. — 2006. — № 1(10). — С. 139-141.

Дубовая А.В. Биоэтические принципы в оценке качества жизни пациентов / А.В. Дубовая // Матеріали Третього Міжнародного симпозіуму з бiоетики. — К.: Сфера, 2004. — С. 73-74.

Етика спілкування з пацієнтами через все навчання в інтернатурі / Н.В. Нагорна, С.С. Острополець, Г.І. Баєшко та ін. // Новости медицины и фармации. — 2011. — № 11–12 (371–372). — С. 13.

Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна, С.С. Острополець та ін. — Донецьк, 2004. — 83 с.

Змушко Е.И. Медикаментозные осложнения / Е.И. Змушко, Е.С. Белозеров. — СПб.: Питер, 2001. — 448 с.

Пути оптимизации преподавания биоэтических основ при подготовке интернов-педиатров / Н.В. Нагорная, С.С. Острополец, Е.В. Бордюгова и др. // Матеріали науково-медичної конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. — Харків, 2008. — С. 130-131.

Опыт и перспективы преподавания биоэтики в последипломном образовании педиатров / Н.В. Нагорная, С.С. Острополец, Е.В. Бордюгова и др. // Матеріали науково-медичної конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. — Харків, 2008. — С. 131-132.

Острополец С.С. К вопросу о биоэтике / С.С. Острополец, Н.В. Нагорная // Матеріали Третього Міжнародного симпозіуму з бiоетики. — К.: Сфера, 2004. — С. 139-141.

Побочное действие лекарств: учебник-справочник / С.М. Дроговоз, А.П. Гудзенко, Я.А. Бутко и др. — Х.: СИМ, 2010. — 480 с.

Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее / Под ред. С.В. Вековшининой, В.Л. Кулиниченко: Пер. с англ. — К., 2002. — 215 с.

Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ) / С.В. Пустовит. — К.: Арктур-А, 2009. — 324 с.

Федоров A.M. Полипрагмазия в педиатрии / A.M. Федоров, С.Р. Саломова // Педиатрическая фармакология. — 2009. — № 5. — С. 107-109.

Этические вопросы диагностики и лечения в педиатрии / О.И. Ласица, Е.Н. Охотникова, К.В. Меллина и др. // Матеріали Третього Міжнародного симпозіуму з бiоетики. — К.: Сфера, 2004. — С. 106-108.


Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта