DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.6.74.2016.82137

Methods for the Study of Bronchial Asthma: History, Achievements, Prospects

S.N. Nedelskaya, E.Y. Akulova

Abstract


The development of bronchial asthma researches occurred historically, on the basis of the complex of methods of related disciplines and technological progress. The conditions necessary for successful research are the right choice of methods, appropriate use and interpretation of the findings. The priority for further studies of bronchial asthma is the formation of an interdisciplinary approach using international experience, recommendations and identification of the main approaches to adapt different methods to the specifics of this nosological form.

Keywords


bronchial asthma; research methods; history, achievements; prospects

References


Akulova OY. [Methodological issues of personality research patient on chronic pathology of children of school age (for example, asthma)]. Aktual'ni pytannya med. nauky ta praktyky: Zb. nauk. prats' ZMAPO. 2012;1(1):3‒7. Ukrainian.

Goroshkov OV. Klinichne znachennya psykhoemotsiynykh ta psykhosotsial'nykh faktoriv pry bronkhial'niy astmi u ditey. [The clinical relevance of emotional and psychosocial factors in children with asthma]. Avtoreferat dis. kand.med. nauk: 14.01.10. Kyyiv; 2004. 21р. Ukrainian.

Hrytsak EN. Populyarnaya ystoryya medytsynы [Popular history of medicine]. Moskva: Veche; 2003. 462 р. Russian.

Klyucheva MG. Bronchialnaya astma u podrostkov neirovegetativnie i psihosomaticeskie osobennosti, reabilitacionnie programmi. [Asthma in adolescents: neurovegetative and psychosomatic characteristics, rehabilitation programs]. Avtoreferat dis. doktora med. nauk: 14.01.10. Ivanovo; 2004. 35 р. Russian.

Lasica OL, Lasica TS, Nedelska SN. Alergologia dityachogo viku. [Allergology of children's age].Kiev: Kniga plus; 2004. 199 р. Ukrainian.

LisicinYP. Istoriya medicini: Uchebnik. [History of medicine: Tutorial]. Moskva: Izdatelskiy dom «GEOTAR-MED»; 2004. 400 р. Russian.

Marchenko EE. Kliniko-funkcionalna charakteristika vegetativnogo statusu i jogo korekciya u ditey z bronchialnoy astmoy. [Clinical and functional characteristics of the vegetative status and its correction in children with bronchial asthma]. Avtoreferat dis. kand.med. nauk: 14.01.10. Dn-sk; 2006, 20 р. Ukrainian.

Myzernytskii YA. Sovremennye aspekty bronkhyal'noi astmy u detei [Modern aspects of asthma in children]. M.: B.Y; 2010. 44 р. Russian.

Nedelska SM, Akulova OY. [Мedical and psychological characteristics of the individual child's with asthma of middle and high school age]. Pediatriya, akusherstvo i ginekologiya. 2012; 75 (2):35-38. Ukrainian.

Pavlov IP. Polnoe sobranie trudov. [Сomplete collection of works]. Moskva: Veche; 1946; 11: 23 p. Russian.

Solso R. Kognitivnaya psishologiya: Uch. dlya VUZov. 6 Izd. [Cognitive psychology: Textbook. for Universities. 6‒th ed]. SPb.: Piter; 2006: 589 р. Russian.

Suhanova GI, Kinyaikin MF, Shabanov GA, Naumova IV. [Diagnosis of bronchoobstructive syndrome by the method of computer dermography technique]. Tykhookeanskyy medytsynskyy zhurnal. 2011; (2): 24‒27. Russian.

Totikova MC. Kompleksnoe obsledovanie pri bronchialnoy astme u podrostkov mujskogo pola. [A comprehensive survey of bronchial asthma in adolescents of a male]. Avtoreferat dis. kand.med. nauk: 14.00.36. Moskva; 2009: 21 р. Russian.

Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Nakaz MOZ Ukraini vid 08.10.2013 № 868.

.Hodosh EM. Bronhialnaya astma: evoluciya vzglyadov v aspekte GINA. [Bronchial asthma: the evolution of views in the aspect of GINA]. Therapia. 2008; 7-8 (28): 23 – 28. Russian.

Cyoryoh AO, Besh LV. [Psychological characteristics and analysis of the vegetative status of children of pubertal age with bronchial asthma]. Zaporojskiy medicinskiy jurnal. 2009;11(2): 100-104. Ukrainian.

Global Initiative for Asthma (GINA 2014) //http://www.ginastma.org /pdf/gina_report_2014.pdf.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта