DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.6.74.2016.82135

Use of Recombinant α-2b-Interferon in the Treatment of Acute Respiratory Viral Diseases in Children

O.Ye. Chernyshova

Abstract


The article describes the types and biological features of interferons, which are the part of the child’s body antiviral defense. There are shown the possibilities of using interferons, in particular, α-2b-interferon (Laferobion), in the comprehensive treatment of acute respiratory viral infections in children since the neonatal period.


Keywords


recombinant α-2b-interferon; acute respiratory viral diseases; children

References


Бекетова Г.В. Интерфероны в лечении острых респираторных вирусных инфекций у детей // Ліки України. — 2011. — № 3 (149). — ​С. 106-109.

Дудник В.М. Патогенетичні особливості використання препаратів інтерферону в педіатрії // Інформаційний лист про нововедення в сфері охорони здоров’я. — № 158-2013. — ​Протокол № 1 від 30.04.2013.

Ершов Ф.И., Григорян С.С., Орлова Т.Г., Семененко Т.А., Мазанкова Л.Н., Чеботарева Т.А., Нестерина Л.Ф., Исаева Е.И. Этиопатогенетические подходы к лечению ОРВИ у детей // www.interferon.su/php/content.php?id=49.

Ершов Ф.И. Современная иммунопрофилактика и терапия гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций // Consilium medicum. — 2009. — № 11. — ​С. 79-82.

Ершова И.Б., Косенко В.С., Осычнюк Л.М., Осипова Т.Ф., Мочалова А.А. Липосомные формы интерферонов в педиатрической практике при лечении ОРВИ у детей // Здоровье ребенка. — 2009. — № 2 (17). — ​C. 20-23.

Зайцева О.В. Актуальная проблема сегодняшнего дня: лечение и профилактика вирусных инфекций // http://www.interferon.su/php/content.php?id=497.

Заплатников А.Л. Иммунопрофилактика и иммунотерапия острых респираторных инфекций у детей // Лечащий врач. — 2006. — № 9. — ​C. 50-56.

Казмирчук В.Е. Пособие по клинической иммунологии для практических врачей / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. — ​К.: Здоров’я України, 2012. — 368 с.

Клинико-иммунологический статус детей, воспитывающихся в доме ребенка / Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Гадецкая С.Г. [и др.] // Совр. педиатрия. — 2010. — № 1 (29). — ​С. 63-71.

Колобухина Л.В. Виферон в лечении острых респираторных вирусных инфекций // РМЖ. — 2003. — № 5. — ​C. 306.

Коровина Н.А., Заплатников А.Л. Острые респираторные вирусные инфекции в амбулаторной практике врача-педиатра. — ​М., 2005. — 61 с.

Крамарев С.А. Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей // Рациональная фармакотерапия. — 2008. — № 3/2. — ​C. 24-28.

Крамарєв С.О., Євтушенко В.В. Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для профілактики та лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Здоров’я України. — 2008. — № 18/1. — ​C. 49-50.

Лечение и профилактика острых респираторных инфекций у часто болеющих детей / Знаменская А.А., Фомина В.Л., Учайкин В.Ф. [и др.] // Лечащий врач. — 2011. — № 1.

Максимова С.М., Самойленко И.Г., Бухтияров Э.В., Максимова Н.В. Небулайзерная терапия в детской пульмонологии // Здоровье ребенка. — 2010. — № 5 (26). — ​С. 87-91.

Марушко Ю.В., Голубовська Ю.Є., Марушко Є.Ю. Застосування рекомбінантного інфтерферону альфа‑2b у педіатричній практиці // Здоровье ребенка. — 2016. — № 2 (70). — ​С. 81-86.

Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Яцула М.С. Клінічні особливості використання інтерферонів при лікувані ГРВІ у дітей // Здоровье ребенка. — 2015. — № 5 (64). — ​С. 7-12.

Образцова Е.В. Препараты интерферона и его индукторы при гриппе и ОРИ у детей / Е.В. Образцова, Л.В. Осидак, Е.Г. Головачева // Детские инфекции. — 2010. — ​Т. 9, № 1. — ​С. 35-40.

Петленко С.В., Романцов М.Г., Шульдякова О.Г., Коваленко А.Л. Снижение респираторной заболеваемости подростков в период неустойчивой эпидемической ситуации по ОРЗ и гриппу // Клинические исследования лекарственных средств: Материалы IV Международной конференции. — ​М., 2004. — ​C. 171-172.

Подходы к лечению и реабилитации часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями детей, проживающих в доме ребенка / Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Висягин В.Б. [и др.] // Здоровье ребенка. — 2010. — № 2 (23). — ​С. 32-39.

Попов В.Ф. Лекарственные формы интерферонов. — ​М.: Триада-Х, 2002. — 136 с.

Романцов М.Г., Шульдякова О.Г., Коваленко А.Л., Ершов Ф.И. Медикаментозная профилактика респираторной заболеваемости в период неустойчивой эпидемической ситуации по гриппу // Фундаментальные исследования. — 2004. — № 4. — ​С. 14-16.

Таточенко В.К. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) у детей — ​лечение и профилактика // Доктор.Ру. — 2003. — № 12. — ​С. 12.

Шкурупій Д.А., Похилько В.І., Мамонтова Т.В. Інгаляційна корекція вмісту інтерферону-α в новонароджених із синдромом поліорганної недостатності // Клінічна та експериментальна патологія. — 2013. — ​Т. XII, № 1 (43). — ​С. 176-179.

Шульдякова О.Г. Респираторные инфекции у детей // Лекарственные средства, применяемые при вирусных заболеваниях / Под ред. М.Г. Романцова, Ф.И. Ершова. — ​М., 2007. — ​C. 233-277.

Юлиш Е.И. Реабилитация часто и длительно болеющих детей при различном течении персистирующих инфекций / Е.И. Юлиш, С.Я. Ярошенко // Вестн. физиотерапии и курортол. — 2010. — ​Т. 16, № 6. — ​С. 193.

Юлиш Е.И. Противовирусная терапия в лечении острых респираторных заболеваний у детей // Современная педиатрия. — 2013. — № 5 (53). — ​С. 1-4.

Юлиш Е.И. Цитомегаловирусная инфекция у детей. Подходы к лечению при различном течении инфекционного процесса // Здоровье ребенка. — 2015. — № 4 (64). — ​С. 7-14.

Юрцева А.П., Фофанова О.В., Осадець Н.Б., Боднар О.П. Ефективність застосування лаферобіону в дітей із рецидивуючим бронхообструктивним синдромом, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання // Здоровье ребенка. — 2014. — № 5 (56). — ​С. 81-86.

Whitley R.J., Hayden F.G., Reisinger K.S. et al. Oral oseltamivir treatment in children // Ped. Inf. Dis. — 2001. — 2. — 127-133.


Copyright (c) 2020 O.Ye. Chernyshova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта