DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.8.59.2014.75863

Correlation between Bronchovascular and Cardiovascular Disorders in Children with Bronchial Asthma: Multifacetedness and Inexhaustibility of Problem Study

T.Ye. Shumna, S.M. Nedelska, O.M. Datsenko

Abstract


Due to tight functional interrelation between respiratory apparatus and blood circulation, exacerbation of bronchial asthma in children is associated with changes of cardiovascular system. Multifacetedness of this problem determines comprehensive approach to examination of children with bronchial asthma, involving most available methods of heart function evaluation: echocardiographic heart study with Doppler sonography and electrocardiography. Of great importance is investigation of systemic and pulmonary hemodynamics and microcirculation in bronchial asthma depending on its clinical course. It was found that children with exacerbation of bronchial asthma were detected with pulmonary hypertension, which had gradual regression after attack alleviation. During the remission stage, hemodynamics disturbances in lesser circulation were present in long-lasting and severe course of disease. However, the increase in the pulmonary blood flow parameters in patients only in the early period after attack can be regarded as a compensatory response from the lesser circulation to the decline in respiratory function indices. Therefore, despite the great achievements of science in the study of pathophysiological mechanisms and clinical features of bronchial asthma at different ages, it is necessary to continue further study of all aspects of bronchial asthma in children, because it is not as well studied as asthma in adults.

Keywords


children; bronchovascular; cardiovascular systems.

References


Allerholohyya y ymmunolohyya. Natsyonal'noe rukovodstvo / pod red. akad. RAN y RAMN R.M. Khaytova, prof. N.Y. Yl'ynoy. M.: HЭOTAR-Medya, 2009. 649 s.

Belyakova A. V. Sostoyanye systemnoy y lehochnoy hemodynamyky y mykrotsyrkulyatsyy pry bronkhyal'noy astme u detey / A.V.Belyakova, M.Y.Shyshkyna // Pedyatryya. – 2008. – Tom 87. # 4. – S. 30-33.

Volosovets' A. P. Molekulyarno-henetycheskye mekhanyzmы razvytyya y sovremennыe metodы lechenyya lehochnoy arteryal'noy hypertenzyy u detey / Volosovets A. P., Abaturov A.E. y dr. // Zdorov'e rebenka. – 2010. - # 3 (24). – S. 131 – 137.

Heppe N. A.. Aktual'nost' problemы bronkhyal'noy astmы u detey / N.A. Heppe // Pedyatryya. – 2012. – Tom 91. # 3. – S. 76-82.

Hembytskyy E. V. Narushenye kholynerhycheskoy rehulyatsyy u bol'nыkh bronkhyal'noy astmoy / E.V.Hembytskyy, L.M.Pechatnykov // Terapevt. arkhyv – 2009. - # 4. – S. 9-13.

Kadыmov N. A. Klynyko-ul'trazvukovaya kharakterystyka serdechno-sosudystoy systemы pry bronkhyal'noy astme u detey / N. A. Kadыmov // avtoreferat na soyskanye nauchnoho stepenya – 2009. S. 3-5.

Korovyna N. A. Sostoyanye soedynytel'noy tkany serdtsa u detey pry bronkhyal'noy astme / N.A.Korovyna, A.A.Tarasova y dr. // Pedyatryya. – 2008. – Tom 87. # 4. – S. 33-37.

Kuryk L. M. Kardiopul'monal'ne testuvannya u khvorykh na bronkhial'nu astmu/ L.M. Kuryk, O.I.Adamchuk ta in.// Astma ta alerhiya. – 2013. - # 3. – S. 35-41.

Levenets' S. S. Epidemiolohichni osoblyvosti u ditey z bronkhial'noyu astmoyu/ S.S.Levenets' // Pediatriya, akusherstvo i hinekolohiya. – 2012. - # 5. – S. 21-23.

Mostovyy Yu. M.. Bronkhial'na astma i sertse / Yu.M.Mostovyy, H.V.Demchuk ta in. // Astma ta alerhiya. – 2010. - # 1-2. – S. 42-45.

Natsyonal'naya prohramma «Bronkhyal'naya astma u detey. Stratehyya lechenyya y profylaktyka». 3-e yzd., yspr. Y dop. M: YD «Atmosfera»; 2008: 108.

Okhotnykova E. N. Bronkhyal'naya astma u detey ranneho vozrasta: klynycheskye chertы debyuta y osobennosty techenyya / E.N.Okhotnykova // Zdorov"ya Ukrayiny. – 2013. - # 3 (23). – S. 41-43.

Pashkova O. Ye. Osoblyvosti remodulyuvannya miokarda livoho shlunochka u ditey, khvorykh na bronkhial'nu astmu / O. Ye. Pashkova, H. O. Lezhenko ta in. // Pediatriya, akusherstvo i hinekolohiya. – 2011. - # 4. – S. 121.

Starovoytova E.A. Kompleksnaya otsenka serdechno-sosudystoy systemы u detey s bronkhyal'noy astmoy / E.A.Starovoytova // Sbornyk "Nauky o cheloveke": materyalы VII konhressa molodыkh uchenыkh y spetsyalystov. – 2010. – S. 167.

Uklystaya. T. A. Tsytokynы y strukturno-funktsyonal'naya perestroyka serdtsa u bol'nыkh khronycheskoy obstruktyvnoy bolezn'yu lehkykh / T.A.Uklystaya // 15-y Natsyonal'nыy konhress po boleznyam orhanov dыkhanyya: tezysы dokl. – M., 2005. – S. 142.

Feshchenko Yu. Y. Dynamika kolonizuyuchoyi mikroflory verkhnikh dykhal'nykh shlyakhiv u khvorykh na bronkhial'nu astmu v protsesi likuvannya / Yu.Y.Feshchenko, L.M.Kuryk // Astma ta alerhiya. – 2011. - # 3. – S. 5-8.

Global strategy for the diagnosis and prevention (Gina 2011). Retrieved from // http://www.ginastma.org /pdf/GINA_report_2011.pdf_

Ko, J. H. Effect of postural change on nasal airway and autonomic nervous system established by rhinomanometry and heart rate variability analysis. 2008; 22(2):159-165.

Mannino D. M. The natural history of chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2006; 27:627-643.

Salpeter S.R., Thomas M. Cardiovascular effects of b-agonists in patient with asthma and COPD. CHEST J. 2004;125:2309-2321.


Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта