DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.7.58.2014.75831

Neonatal Arrhythmias: Atrial Flutter

M.O. Gonchar, H.S. Senatorova, A.D. Boichenko, A.F. Shipko, О.О. Riha, I.Yu. Kondratova, O.I. Strashok, A.V. Senatorova, Т.О. Теslenко, N.V. Gubar

Abstract


The paper presents the current data on the diagnosis of neonatal arrhythmias, covers the prevalence, mechanisms of formation, diagnosis and treatment of one type of cardiac arrhythmias — atrial flutter. Clinical observation in terms of the diagnosis and treatment of atrial flutter in a newborn in the early neonatal period is given.

Keywords


arrhythmia; newborns; diagnosis; treatment.

References


Doronyn A.V. Lechenye takhyarytmyy serdtsa metodom kateternoy destruktsyy / A.V. Doronyn: monohrafyya. – Kyev. – 2008. – 96 s.

Yagel S., Silverman N.H., Gembruch U. Fetal cardiology. // NY, London: Martin Dunitz Taylor & Francis Gr.- 2009.- pp 593.

Doslidzhennya v perynatolohiyi. Sertsevo-sudynni zakhvoryuvannya u novonarodzhenykh. Pid red. H. Vernovs'koho, S.D. Rubenstayna; per. z anhl. – K.: «Molod'», 2004. – 312 s.

Kardyolohyya det·skoho vozrasta / pod. red.. A.D.Tsarehorodtseva, Yu.M.Belozerova, L.V.Brehel'. – M.: HЭOTAR-Medya. - 2014. – 784s.

Rooz R. Neonatolohyya. Praktycheskye rekomendatsyy: per.s nem./ R.Rooz, O. Hentsel'-Borovycheny, H.Prokytte. –M.: Med.lyt.,2011.- 527s.

Taktyka vedennya ditey z porushennyamy rytmu sertsya/ O. V. Doronyn. - Kyev - 2010.- 20 s.

Dyahnostyka y lechenye narushenyy rytma y provodymosty serdtsa u detey: Uchebnoe posobye. / pod. red. M. A. Shkol'nykovoy, D. F. Ehorova. - Spb.: «Chelovek», 2012.-432 s.

Perynatal'naya kardyolohyya. Rukovodstvo dlya pedyatrov, akusherov, neonatolohov. / A. S. Sharыkyn. - M.: «Volshebnыy fonar'», 2007.- 264 s.

Sanatani S., Potts JE., Etheridge SP. The study of antiarrhythmic medications in infancy (SAMIS): a multicenter, randomized controlled trial comparing the efficacy and safety of digoxin versus propranolol for prophylaxis of supraventricular tachycardia in infants. [Randomized Controlled Trial] Circ Arrhythm Electrophysiol, 2012; 5(5):984-91.

Kotlukova N.P. Fetal'nыe y neonatal'nыe narushenyya rytma y provodymosty/ N.P.Kotlukova, O.M.Khuzyna, V.B.Nemyrovskyy,E.A.Matyunyn // Pedyatryya. – 2007. – T. 86. - # 2. – S.5-12.

Bokeryya E. L. Narushenyya rytma serdtsa u novorozhdennыkh detey pry hypoksychesky-yshemycheskoy эntsefalopatyy / E.L.Bokeryya // Rossyyskyy vestnyk perynatolohyy y pedyatryy.- 2010.- s. 19-21.

Khuzyna O.M. Narushenyya serdechnoho rytma y provodymosty u plodov v systeme mat' - platsenta - plod y u novorozhdennыkh: avtoref. dys. na soysk. nauchn. stepeny k. med. nauk: spets.14.00.09 – pedyatryya/ Khuzyna O.M./-Moskva, 2005.- S.108.

Miyoshi T., Maeno Y., Ikeda T.Evaluation of transplacental treatment for fetal congenital bradyarrhythmia: – nationwide survey in Japan – Circ J 2012; 76(2):469-76

Safyna A.Y. Narushenye rytma serdtsa, peryod novorozhdennosty/ A.Y.Safyna, Y.Ya. Lutfullyna, Э.A. Haynullyna // Pedyatryya.-2010.- #6.- s.18-22.

Prakhov A.V. Neonatal'naya kardyolohyya.- Nyzhnyy Novho¬rod: NyzhHMA, 2008. – 388 s.

Bolezny serdtsa y sosudov. Rukovodstvo Evropeyskoho ob¬shchest¬va kardyolohov / pod red. A. Dzhona Kэmma, Tomasa F. Lyushera, Patryka V. Serruysa; per. s anhl. pod red. E. V. Shlyakhto. – M.: HЭOTAR-Medya, 2011. - 2294 s.

Supraventrykulyarnыe takhykardyy u detey: klynyka, dyahnostyka, metodы lechenyya / T. K. Kruchyna, D. F.Ehorov. - Spb.: «Chelovek» , 2011.-356 s.

Makarov L.M. ЭK·H v pedyatryy/ L.M.Makarov. - M. – «Medpraktyka». – 2002.- 282S.

Volosovets' O.P. Diahnostyka ta monitorynh vrodzhenykh vad sertsya u novonarodzhenykh: navchal'nyy posibnyk/ O.P.Volosovets', H.S.Senatorova, M.O.Honchar', A.D.Boychenko. – Kh., 2013. – 108 s.

Levin MD., Stephens P., Rhodes LA.Ventricular tachycardia in infants with structurally normal heart: a benign disorder. [Journal Article] Cardiol Young, 2010; 20(6):641-7.

Maulidi H., McNair C., Tomlinson C. Arrhythmia associated with tetracaine in an extremely low birth weight premature infant. [Case Reports] Pediatrics, 2012; 130(6):e1704-7.

Conen D., Tedrow UB., Albert CM.Birth weight is a significant risk factor for incident atrial fibrillation. [Randomized Controlled Trial] Circulation, 2010 Aug 24; 122(8):764-70.

Barros A., Sousa PR., Nascimento R. Perinatal atrial flutter: different therapeutic outcomes in two case reports. [Case Reports] Rev Port Cardiol , 2010; 29(10):1575-80.

Drago F., Silvetti MS., Di Ciommo V. Paroxysmal reciprocating supraventricular tachycardia in infants: electrophysiologically guided medical treatment and long-term evolution of the re-entry circuit. [Clinical Trial] Europace, 2008; 10(5):629-35.

Klinichni protokoly nadannya medychnoyi dopomohy (Pediatriya): Normatyvne vyrobnycho-praktychne vydannya. – K.:MNIATs medychnoyi statystyky; MVTs «Medinform», 2005. – 320S.

23-e yzdanye farmakolohycheskoho spravochnyka NEOFAX, 2010 h.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта