DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.6.57.2014.75724

Features of Extracranial Hemodynamics in Children with Bronchial Asthma

S.M. Nedelska, O.Yu Akulova

Abstract


The paper analyzes the performance of extracranial hemodynamics — volumetric and linear blood flow velocity, the state of peripheral vascular resistance and vascular reactivity at ultrasound Doppler examination of the internal carotid and vertebral arteries of 66 children with bronchial asthma and and 22 healthy children. Development of regional hypoperfusion in vertebrobasilar zone, disorders of the carotid system are proven, but these changes have not led to a decrease in the volumetric blood flow velocity in both internal carotid arteries and the total volume of cerebral blood flow, indicating the compensation of hemodynamic disturbances due to the influence of constant rates in volumetric blood flow in the carotid system. Changes in parameters of extracranial hemodynamics in children with bronchial asthma should be considered as predictor of cerebrovascular complications in this group of patients.

Keywords


hemodynamics; bronchial asthma; children; Doppler.

References


Abdullayev, R.Ya. (2010). Dopplerohrafiia sudyn holovnoho mozku: metodolohichni aspekty i normal'na anatomiia [Doppler blood vessels of the brain: methodological aspects and normal anatomy]. Ukrayins'kyi radiolohichnyy zhurnal - Ukrainian Journal of Radiology, 1, 48-53 [in Ukrainian].

Akulova, O. Yu. (2013). Osobennosty autorehulyatsyy mozhovoho krovotoka u bol'nukh bronkhyal'noy astmoy detey [Features autoregulation of cerebral blood flow of children with вronchial asthma].Vistnyk Ukrayins'koyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi - Vistnyk Ukrainian Medical Dental Academy, 13, 3 (43), 82-86 [in Ukrainian ].

Вesh, L.V. (2012). Bronkhial'na astma u ditey: sympozium [Bronchial asthma of children: simpozіum]. Zdorov'e rebenka - Child Health, 8(43), 8-20 [in Ukrainian ].

Lelyuk, V.G., & Lelyuk, S.Е. (2003). Ul'trazvukovaіa anhyolohyіa [Ultrasonic Angiology]. – Moscow: Real-time [in Russian].

Mizernytskiy, Yu. A. (2010). Sovremennнye aspekty bronkhyal'noy astmy u detey [Modern aspects of asthma in children]. Moscow: B.Y. [in Russian].

Natsyonal'naia prohramma «Bronkhyal'naia astma u detey. Stratehiia lecheniia i profilaktiki (2012) [National program "Bronchial asthma in children. Treatment and prevention strategy]. Moscow: Oryhynal – maket [in Russian].

Nedel'skaia, S.N., & Yartseva D.A. (2011). Kontrol' bronkhial'noy astmy u detey: opredelenie i vozmozhnosti dostyzheniia [Control of asthma in children: definition and the possibility of achieving]. Klinichna imunolohiya. Alerholohiya. Infektolohiya – Clinical immunology. Allergy. Infectology, 9-10 (48-49),12-18 [in Ukrainian].

Okhotnikova, O.M. (2011). Bronkhial'na astma u ditey [Asthma in children]. Mistetstvo likuvannya - Arts Treatment, 1,41-51[in Ukrainian ].

Protokoly diahnostiki ta likuvanniia alerholohichnykh khvorob u ditey: nakaz MOZ Ukraiiny vid 27 grudnya 2005 roku № 767 [The protocols for diagnosis and treatment of allergic diseases in children]. Order of Ministry of Health of Ukraine trom Dezember 27, №767 [in Ukrainian].

Rosyn, Yu.A. (2006). Dopplerohrafiia sosudov holovnoho mozha u detey [Doppler sonography of cerebral vessels in children]. 2 issue, St. Petersburg: MAPO [in Russian].

Chernyisheva, O.E., & Yulish, E.I. (2010). Sovremennye predstavleniya o patogeneze bronhialnoy astmy [Modern concepts of the pathogenesis of asthma]. Sovremennaya pediatriya - Contemporary pediatrics, 2(30), 67-71[in Ukrainian].

Fedin, A.I., & Kuznetsov, M.R., & Beresten', N.F., & Kholopova, E.A. (2011). Otsenka sostoianiia autorehuliatsii mozhovoho krovotoka [Assessment of cerebral autoregulation]. Zhurnal nevrologii і psykhiatrii - Journal of Neurology and Psychiatry, 1,68-73 [in Russian].

Bartels, E., &Tagler, C.H., & Babikian, V.L., & Gomez, C.R. Neurosonology.– St. Louis: Mosby, 1996. – P. 83-100.

Global strategy for the diagnosis and prevention (Gina 2011). Retrieved from // http://www.ginastma.org /pdf/GINA_report_2011.pdf_

Van der Harst, JJ., & Aries, M.J, &Vroomen, P.C. Ned. TijdschrGeneeskd. 2013;157(6): A5239.

Wong, L.J, & Kupferman, J.C, & Prohovnik, I. Hypertension impairs vascular reactivity in the pediatric brain // Stroke. 2011 Jul;42(7):1834-8.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта