DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.8.68.2015.75139

Dysfunction of Right Heart in Attack Period of Bronchial Asthma in Children

V.А. Kondratiev, А.V. Reznik, Ye.V. Kunak

Abstract


There were performed Doppler echocardiography investigations of functional state of the right heart in 42 children aged 5–17 years old in attack period of bronchial asthma of moderate to severe degree. Changes of intra-cardiac hemodynamics of the right heart in children in attack period of bronchial asthma were characterized by disturbance of systolic and diastolic function of the right ventricle and right atrium. Combined systolic-diastolic variant of the right ventricle dysfunction was typical for attack period of bronchial asthma in children and developed in 95.5 % of cases. Elevation of pressure in pulmonary artery was typical and significantly more often occurred in severe asthma attack, herewith pulmonary hypertension of the second degree predominated.


Keywords


right ventricle; Doppler echocardiography; bronchial asthma; children

References


Baranov V.L. Sravnitelnaya harakterisitika dopplerogaficheskih issledovaniy v otsenke diastolicheskoy funktsii u bolnyh bronhialnoy astmoy /V.L.Baranov, М.А.Haritonov, Hrustalyova//Pulmonologiya.-2008.-№2.-S.20-24.

Vorobyov А.S. Ambulatornaya ehokardiografiya u detey: rukovodstvo dlya vrachey / А.S. Vorobyov .– SPb. : SpetsLlit, 2010. - 543 s.

Gavrisuyk V.К. Narusheniya serdechno-sosudistoy sistemy u bolnyh bronhialnoy astmoy /V.К. Gavrisuyk //Ukr. Pulmon. Zhurn.-2000.-№2, dopolneniye.-S.31-32.

Gatsayeva L.B. Sostoyanie serdechno-sosudistoy sistemy i vliyanie na neyo bronholiticheskoy terapii u detey rannego vozrasta s bronhialnoy astmoy: avtoref. dis. nа soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: spets. 14.00.09 «Pediatriya»/ L.B Gatsayeva.-М., 2005.-24 s.

Grigoriev К.I. Bronhialnaya astma: GINA, novye initsiqativy i detskaya pulmonologichskaya praktika /К.I.Grigoriev, М.А.Han, О.К.Grigorieva//Meditsinskaya pomosch.-2007.-№3.-S.3-8.

Каdymov N.А. Kliniko-ultrazvukovaya harakteristika serdechno-sosudistoy sistemy pri bronhialnoy astme u dyetey: avtoref. dis. nа soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: spets. 14.00.09 «Pediatriya» / N.А.Kadympv.-М., 2009.-24 s.

Rybakova M.К. Prakticheskoye rukovodstvo po ultrazvukovoy diagnostike. Ehografiya / M.К. Rybakova, M.N. Alehin, V.V. Mitkov.-M.: Izdat. dom «Vidar-M», 2008. – 512 s.

Shumna Т.Ye. Vzaimozvyazok porushen bronholehenevoi y sertsevo-sudynnoi systemy u ditey z bronhialnoyu astmoyu: bahatohrannist ta nevycherpnist vyvchennya problem /Т.Ye.Shumna, S.М.Nedelska, О.М.Datsenkо// Zdorovye rebuonka.-2014.-№8.-S.8-11.

Yunkerov V.I. Маtematiko-statisticheskaya obrabotka dannyh meditsinskih issledovaniy / V. I. Yunkerov, S. G. Grigoriev. – SPb. : VМеdА, 2002. – 266 s.

GINA REPORT, Global Strategy for Asthma Management and Prevention/ revised 2014.-P.1-132.

Right ventricular diastolic dysfunction and the acute effects of sildenafil in pulmonary hypertension patients/ C.T.Gan, S.Holverda, J.T. Marcus, W.J. Paulus [et al.]// Chest.-2007.-V.132, N.1.-P.11-17. doi: 10.1378/chest.06-1263


Copyright (c) 2020 V.А. Kondratiev, А.V. Reznik, Ye.V. Kunak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта