DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.1.69.2016.73716

Determination of the Biochemical Activity of N-Acetyltransferase Enzyme, NAT2 Gene Production in Children with Environmental Pathology Following Received Treatment

N.R. Kech

Abstract


The study of the biochemical activity of the enzyme N-acetyltransferase, NAT2 gene production in children from ecologically unfavorable regions (EUR) is extremely important to identify predisposition to environmental pathology, including thyroid, renal and urinary diseases, in a contaminated environment. An example of this region is chemically contaminated Halytskyi, Dolynskyi and Kaluskyi districts and radiologically contaminated Sniatyn district of the Ivano-Frankivsk region. We have examined 239 children from EUR and 70 children from the control group. Age of children — 3 to 18 years, sex: boys — 48 %, girls — 52 %. All children were examined clinically, they underwent instrumental (ultrasound investigation, ultrasound densitometry) and laboratory diagnosis before and after therapy. Using biochemical method, we have determined the activity of N-acetyltransferase enzyme. Low acti­vity of the enzyme encoded by the gene NAT2, in children with environmental pathology causes their low capacity for acetylation, which is the basis for the formation of environment-related diseases of the thyroid gland, bones and kidneys in these children. Membrane-protective, antioxidant, sorption therapy and the use of calcium supplements have a pronounced positive effect on the activity of the enzyme N-acetyltransferase in the blood of the children.


Keywords


N-acetyltransferase enzyme activity; environmental pathology; treatment; children

References


Polymorfyzm henov byotransformatsyy ksenobyotykov u zhenshchyn, rodyvshykh detey s vrozhdennymy porokamy razvytyya / [A.V.Shabaldyn, O.A.Hlushkova, O.S.Makarchenko y dr.] // Pedyatryya. — 2007. — T. 86, № 1. — S. 15-19.

Polymorfyzm v henakh cheloveka, assotsyyruyushchykhsya s byotransformatsyey ksenobyotykov / [V.A.Spytsyn, S.V.Makarov, H.V.Pay, L.S.Bychkovskaya] // Vestnyk VOHyS. — 2006. — T. 10, № 1. — S. 97-105.

Antypkin Yu.H. Stan zdorov"ya ditey v umovakh diyi riznykh ekolohichnykh chynnykiv / Yu.H.Antypkin // Mystetstvo likuvannya. — 2005. — № 2. — S. 16-23.

Dovkillya Ivano-Frankivshchyny: statystych. zb. / za red. L.O.Zbroy. — Ivano-Frankivsk, 2004. — 133 s.

Hnateyko O.Z., Kech N.R., Luk"yanenko N.S. Vplyv antropohenno zabrudnenoho dovkillya na stan zdorov"ya ditey // Aktualni pytannya pediatriyi, akusherstva ta hinekolohiyi. —2013. —№1. — S.58-61.

Polymorfyzm v henakh cheloveka, assotsyyruyushchykhsya s byotransformatsyey ksenobyotykov / [V.A.Spytsyn, S.V.Makarov, H.V.Pay, L.S.Bychkovskaya] // Vestnyk VOHyS. — 2006. — T. 10, № 1. — S. 97-105.

Borlak J. N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms in colon and lung cancer patients / J.Borlak, S.Reamon-Buettner // BMC Medical Genetics. — 2006. — Vol. 14. — P. 126-129. PMID:16827944

Sim E. Arylamine N-acetyltransferases / E.Sim, I.Westwood, E.Fullam // Expert Opin Drug Metab Toxicol. — 2007. — N 3. — P. 169-184. PMID:17428149

The role of NAT2 gene polymorphism in aetiology of the most frequent neurodegenerative diseases with dementia / Monika Gołąb-Janowska, Krystyna Honczarenko, Barbara Gawrońska Szklarz, Andrzej Potemkowski // Neurologia i Neurochirurgia Polska. — 2007. — T. 41, №5. — P. 388-394.

Deciphering the ancient and complex evolutionary history of human arylamine N-acetyltransferase genes / [E.Patin, LB.Barreiro, PC.Sabeti et al.] // Am J Hum Genet. — 2006. — Vol. 78. — P. 423-436.

Anylova M.M., Tolkachevskaya N.F. // Laborat. delo. — 1969, # 3. — S. 45-48.

«Skhema kompleksnoho likuvannya ditey z ekopatolohiyeyu ta sposib kontrolyu za yoho efektyvnistyu» (Informatsiynyy lyst.—№ 273.—2003. — K. — Ukrmedpatentinform MOZ Ukrayiny. — 2003. — 4 s.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта